De medezeggenschapsraad van De Brinck bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Brinck en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Brinck beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Op de website van de school staan de agenda en de notulen van de laatste vergadering.

Personeelsgeleding           Oudergeleding
 Marleen Schuurmans          Nicole Brienen      
 Eva van den Boogaard        Bart van de Langerijt

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.obsdebrinck@saamscholen.nl

Agenda en notulen

De agenda en notulen van de Medezeggenschapsraad van dit schooljaar vindt u onderaan deze pagina. 

Huishoudelijk reglement MR OBS de Brinck november 2015
MR-reglement 10-2014 OBS De Brinck
Jaarverslag MR 2017-2018
Notulen MR 1
Notulen MR 2
Notulen MR 2 Gezamenlijk
Notulen MR 3 15-01-2019
Notulen MR 4 18-03-2019